Правила за огласување

Времетраење на оглас

Најмалку 3 месеци. Доколку после третиот месец никој не го посети вашиот оглас, тој ќе биде избришан.

Злоупотреба

Доколку забележете нерегуларности, нарушување на приватноста или злоупотреба на податоци, пријавете на овој линк пријави.

Одговорност

Огласувачот е лично одговорен за својот оглас и сите внесени податоци во него. Avtooglasi.com.mk НЕ одговара за веќе внесените податоци во огласите.

Совет

Препорачливо е да го прекриете бројот на регистарските таблици на возилото кое го огласувате.

При купување од продавач кој не го познавате, никогаш не плаќајте однапред, и не купувајте возило без договор заверен на нотар.

Секогаш проверувајте го бројот на шасијата и бројот на моторот со оној што е напишан во сообраќајната дозвола.
Доколку приметите дека е можно бројот на шасијата/моторот да е менуван, НЕМОЈТЕ да го купувате возилото.